?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile RLZoo Previous Previous Next Next
hopeless - walking on clouds...
fortuneteller38
fortuneteller38
hopeless
* rên xiết* * rên xiết* * rên xiết* * rên xiết* * rên xiết* * rên xiết* * rên xiết*

*bấn bấn bấn*
sao có những kẻ dễ thương dễ thương thế hả!!!! Tụi hắn chỉ có cười thôi mà lại làm tui điêu đứng đến thế!!!! tại sao tại sao tại sao

*thở dài* hopeless *thở dài cái nữa*

*quay lại coi MS tiếp* 

Angela tự nhiên đáng yêu quá ^^ ko cần phải giả tạo như ai *đang ghét sẵn rồi* 

Tags:

1 comment or Leave a comment
Comments
soran25 From: soran25 Date: June 11th, 2011 01:37 am (UTC) (Link)
Rùa đang nói kẻ đáng ghét nào vậy :))
1 comment or Leave a comment